หลักสูตร

รหัสหลักสูตร :
F6703004
คณะ :
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
     ภาษาอังกฤษ :


วันที่อนุมัติหลักสูตร :
23/01/2567
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2567
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :

-