หลักสูตร

รหัสหลักสูตร :
F6703003
คณะ :
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
     ภาษาอังกฤษ :


วันที่อนุมัติหลักสูตร :
16/01/2567
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :

-