รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
661 อาจารย์ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
662 ผศ. ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
663 อาจารย์ โสวภา สงขาว คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
664 อาจารย์ ดร. โอริสา ชุมพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
665 อาจารย์ ไกรศิลป์ โสดานิล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
666 อาจารย์ ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
667 รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
668 รศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
669 อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษียณ 0 : 1

Showing 661 to 669 of 669 entries

  32 33 34