รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
621 อาจารย์ เสาวนีย์ โปษกะบุตร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
622 อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 6
623 อาจารย์ เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
624 อาจารย์ เอกราช สุวรรณรัตน์ คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
625 รศ. เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกษียณ 0 : 0
626 ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
627 ผศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
628 อาจารย์ ดร. โกมลมณี เกตตะพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
629 ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
630 อาจารย์ โชติญาณ์ หิตะพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
631 อาจารย์ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
632 ผศ. ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
633 อาจารย์ โสวภา สงขาว คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
634 อาจารย์ ดร. โอริสา ชุมพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
635 อาจารย์ ไกรศิลป์ โสดานิล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
636 อาจารย์ ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
637 รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
638 ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
639 อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 621 to 639 of 639 entries

  30 31 32