รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
641 อาจารย์ ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
642 รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
643 ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
644 อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 641 to 644 of 644 entries

  31 32 33