รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
681 อาจารย์ เสาวนีย์ โปษกะบุตร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
682 อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 7
683 อาจารย์ เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
684 ผศ. เอกราช สุวรรณรัตน์ คณะนิติศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 0
685 รศ. เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกษียณ 0 : 0
686 ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
687 ผศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
688 อาจารย์ ดร. โกมลมณี เกตตะพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
689 ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 5
690 อาจารย์ โชติญาณ์ หิตะพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
691 อาจารย์ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
692 รศ. ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
693 อาจารย์ โสวภา สงขาว คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
694 อาจารย์ ดร. โอริสา ชุมพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
695 อาจารย์ ไกรศิลป์ โสดานิล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
696 อาจารย์ ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
697 รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หมดสัญญาจ้าง 1 : 4
698 รศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
699 อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษียณ 0 : 0

Showing 681 to 699 of 699 entries

  33 34 35