หน้าแรก

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 12 0 0 1 2 0 1 17
คณะวิทยาศาสตร์ 0 11 0 0 0 7 0 1 19
คณะศึกษาศาสตร์ 0 12 0 1 0 10 2 0 25
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 3 0 0 0 1 0 0 4
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 5 0 0 0 0 0 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 4 0 0 0 1 1 0 6
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 1 0 0 0 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1 2 0 0 0 1 0 0 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 0 0 0 1 0 1 5
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
รวม 6 56 0 1 2 24 3 4 96