หลักสูตรปริญญา

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญา
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝ่ายวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 13 0 0 0 2 0 1 16
คณะวิทยาศาสตร์ 0 8 0 0 0 6 0 1 15
คณะศึกษาศาสตร์ 0 13 0 1 0 8 0 2 24
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 3 0 0 0 0 0 0 3
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 5 0 0 1 0 0 0 6
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 5 0 0 0 1 0 1 7
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 1 0 0 0 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1 1 0 0 0 0 0 0 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 2 0 0 0 1 0 1 5
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม 3 57 0 1 2 19 0 7 89