หลักสูตรปริญญา

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญา
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝ่ายวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 13 0 0 0 2 0 1 16
คณะวิทยาศาสตร์ 0 5 0 0 0 6 0 1 12
คณะศึกษาศาสตร์ 0 12 0 1 0 10 2 0 25
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 3 0 0 0 1 0 0 4
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 3 0 0 0 1 0 0 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 5 0 0 1 0 0 0 6
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 4 0 0 0 1 1 0 6
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 1 0 0 0 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1 2 0 0 0 0 0 0 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 2 0 0 0 1 0 1 5
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวม 4 51 0 1 2 22 3 3 86