หลักสูตรปริญญา

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญา
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 12 0 0 0 1 0 1 14
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 0 7 0 0 0 5 0 1 13
คณะศึกษาศาสตร์ 0 13 0 1 0 8 0 2 24
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 3 0 0 0 0 0 0 3
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 4 0 0 0 1 1 0 6
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 5 0 0 0 1 0 1 7
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 1 0 0 0 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1 1 0 0 0 0 0 0 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 2 0 0 0 1 0 1 5
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3 54 0 1 1 18 1 7 85