หลักสูตรระยะสั้น

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรระยะสั้น
คณะ จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 10
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 3
รวม 13