หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25570221101381 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105071 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารายละเอียดของหลักสูตรสองปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 5 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102043 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25430221101194 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25460221101131 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25520221105378 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105069 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25470221102065 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25520221105389 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25470221102054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25430221101205 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25400221101123 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105183 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105194 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25480221105115 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25550221103392 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105161 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105126 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105137 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105159 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105082 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105104 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105172 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25500221100123 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221105148 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221107478 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2557 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
คณะศึกษาศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105263 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25580221101538 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2558 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221105241 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105307 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221105184 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221110798 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25470221102447 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221103022 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25600221100866 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25470221102087 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25470221102076 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25560221102515 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25530221103355 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25550221103403 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25490221105296 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105058 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105047 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25590221100527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25430221101183 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
25610221600057 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
 
คณะนิติศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25520221105367 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25500221105332 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25590221101416 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25590221101427 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25590221101506 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
25590221101517 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
 
วิทยาลัยนานาชาติ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25540223203157 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25610221100028 พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25480221104878 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์