หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25610221100028 พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2561 ข้อมูลสมบูรณ์