หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25570221101381 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105071 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารายละเอียดของหลักสูตรสองปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 5 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102043 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25430221101194 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25460221101131 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25520221105378 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105069 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102065 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25520221105389 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25430221101205 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25400221101123 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105183 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105194 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์