หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะศึกษาศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105184 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105263 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 (วิทยาเขตสงขลา) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 (วิทยาเขตพัทลุง) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25580221101538 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105241 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) และ (5 ปี) ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221110798 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221103022 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102447 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25600221100254 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25600221100866 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์