หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะนิติศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25520221105367 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25630221100022 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2563 ข้อมูลสมบูรณ์