หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการการเกษตรและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2566

รหัสหลักสูตร :
25560221102515
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Agricultural Extension and Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ส่งเสริมการการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Agricultural Extension and Community Development )
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Agricultural Extension and Community Development )

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2566
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/09/2565
สกอ. รับทราบ :
09/06/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2566
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2570
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุขุมาล หวานแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวณีย์ เล็กบางพง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวณีย์ เล็กบางพง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัณยา อิสรรักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุขุมาล หวานแก้ว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 04/07/2566 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 04/07/2566 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร