หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2566

รหัสหลักสูตร :
25470221102087
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Animal Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Animal Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2566
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/09/2565
สกอ. รับทราบ :
10/03/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2566
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2570
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 13/03/2566 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 13/03/2566 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ