หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ 2565

รหัสหลักสูตร :
T20222061102508
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Music Program in Creative Music

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีสร้างสรรค์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ดศ.ม. (ดนตรีสร้างสรรค์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Music (Creative Music)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.M. (Creative Music)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
05/03/2565
สกอ. รับทราบ :
08/09/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 12/09/2565 บันทึกโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 12/09/2565 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร