หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25510221105851
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศป.บ. (ทัศนศิลป์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.F.A. (Visual Arts)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
07/08/2564
สกอ. รับทราบ :
20/06/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ยอดชาย พรหมอินทร์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นันทวุฒิ สิทธิวัง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เกียรติภูมิ งามชมภู กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณี มีมาก กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ นันทวุฒิ สิทธิวัง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ เกียรติภูมิ งามชมภู ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ยอดชาย พรหมอินทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณี มีมาก ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ชัยรัตน์ แสงทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร