หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25480221105047
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.F.A. (Performing Arts)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
07/08/2564
สกอ. รับทราบ :
12/06/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. อรวรรณ โภชนาธาร ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สุพจน์ จูกลิ่น กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สายฝน ไฝเส้ง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สายฝน ไฝเส้ง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สุพจน์ จูกลิ่น ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. อรวรรณ โภชนาธาร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร