หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25480221105025
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Music Program in Western Music

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Music (Western Music)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.M. (Western Music)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
07/08/2564
สกอ. รับทราบ :
08/09/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปรีชา กุลตัน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชกฤต ภาณุอัครโชค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อภินันท์ รักนิ่ม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัตติกาล แสงไทย กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ผกาวรรณ บุญดิเรก ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปรีชา กุลตัน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สุภาพร ฉิมหนู ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัตติกาล แสงไทย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ไกรศิลป์ โสดานิล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อภินันท์ รักนิ่ม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชกฤต ภาณุอัครโชค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประหยัด ศุภจิตรา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร