หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25480221105071
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.P.A. (Public Administration)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
05/02/2565
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
อยู่ระหว่างพิจารณา/ดำเนินการ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วรธา มงคลสืบสกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ วรธา มงคลสืบสกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อภิวัฒน์ สมาธิ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย เบญจวรรณ ทองคง