หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25470221102076
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in :Technology and Innovation in Plant Production

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (:Technology and Innovation in Plant Production)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (:Technology and Innovation in Plant Production)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
08/01/2565
สกอ. รับทราบ :
11/09/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ปริศนา วงค์ล้อม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทิยา พนมจันทร์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร. สรพงค์ เบญจศรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปริศนา วงค์ล้อม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทิยา พนมจันทร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ