หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ 2565

รหัสหลักสูตร :
T20212111102154
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Eng. (Mechanical Engineering)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
10/04/2564
สกอ. รับทราบ :
28/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นเรศ ฉิมเรศ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัช ชูชิต ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนวัฒน์ ศรีรักษา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นเรศ ฉิมเรศ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ชัยวัฒน์ จุมพลกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. รวมพร นิคม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 28/04/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 28/04/2565 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ