หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25590221101416
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Engineering Program in Rubber and Polymer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วศ.บ. (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Rubber and Polymer Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Eng. (Rubber and Polymer Engineering)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
07/08/2564
สกอ. รับทราบ :
03/07/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศุภชัย สัตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนิดา เพ็ชรแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนิดา เพ็ชรแก้ว ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศุภชัย สัตยานุรักษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นเรศ ฉิมเรศ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. จตุพร แก้วอ่อน ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. รวมพร นิคม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. โชคชัย เหมือนมาศ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 24/03/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2565 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร