หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25500221110798
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
     ภาษาอังกฤษ :
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Graduate Diploma (Teaching Profession)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Grad. Dip. (Teaching Profession)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
12/06/2564
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
พร้อมใช้ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 13/09/2564 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 13/09/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ