หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25520221105367
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
น.บ. (นิติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Laws (Laws)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
LL.B. (Laws)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/06/2565
สกอ. รับทราบ :
20/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิริชัย กุมารจันทร์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ มาตา สินดำ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อจิรวดี เหลาอ่อน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. เอกราช สุวรรณรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สนัน ยามาเจริญ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ วีณา สุวรรณโณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ริญญาภัทร์ ณ สงขลา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กรรณภัทร ชิตวงศ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. จิรนันท์ ชูชีพ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สนัน ยามาเจริญ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ธีรยุทธ ปักษา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. เจษฎา ทองขาว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศาสตรา แก้วแพง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 13/09/2564 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 13/09/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ