หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25520221105367
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
น.บ. (นิติศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Laws (Laws)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
LL.B. (Laws)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
12/06/2564
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
มคอ.2 ฉบับเข้าสภาม. 62564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 13/09/2564 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 13/09/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ