หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25590221100527
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Modern Trade Business Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
07/12/2563
สกอ. รับทราบ :
12/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 22/07/2564 บันทึกโดย รัชรี ตุดเกื้อ, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ