หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25430221101183
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Accountancy Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
บัญชีบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
บช.บ. (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Accountancy (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A.cc. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
07/12/2563
สกอ. รับทราบ :
15/05/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 01/07/2564 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 01/07/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ