หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2554

รหัสหลักสูตร :
25490221105195
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Mathematics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Mathematics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
09/07/2554
สกอ. รับทราบ :
13/12/2554
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2554
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2558
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 21/07/2563 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/07/2563 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร