หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- หลักสูตรใหม่ 2563

รหัสหลักสูตร :
25630221100022
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Laws Program Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
น.ม. (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Laws Program (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
LL.M. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2563
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/05/2563
สกอ. รับทราบ :
22/07/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2563
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศาสตรา แก้วแพง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศาสตรา แก้วแพง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 14/07/2563 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 14/07/2563 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ