หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลักสูตรใหม่ 2563

รหัสหลักสูตร :
25630221100083
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Cosmetic Technology and Dietary Supplement Products

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Cosmetic Technology and Dietary Supplement Products)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Cosmetic Technology and Dietary Supplement Products)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2563
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
24/07/2562
สกอ. รับทราบ :
18/03/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2563
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2567
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ถาวร จันทโชติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรพิมล มะยะเฉียว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธิดารัตน์ จุทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 20/03/2563 บันทึกโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 20/03/2563 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร