หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25580221101538
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Art Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Art Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Art Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
21/04/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ธีติ พฤกษ์อุดม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 06/12/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 06/12/2562 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล