หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25570221102022
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Science Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Science Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
17/11/2561
สกอ. รับทราบ :
28/03/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จักรี บุญละคร ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ อุดมเวช ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิลุบล นวลจันทร์คง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิราพร ช่อมณี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/11/2562 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ