หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105195
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Mathematics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Mathematics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
18/08/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ สมภพ ล่ำวัฒนพร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ อลงกรณ์ แซ่ตั้ง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ สมภพ ล่ำวัฒนพร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ พีระ ทองมี ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ อลงกรณ์ แซ่ตั้ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 07/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/11/2562 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร