หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 (วิทยาเขตสงขลา) หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105252
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Physics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Physics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
06/08/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. มารีนา มะหนิ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ อุดมเวช กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ประชิต คงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ อุดมเวช ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จักรี บุญละคร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ประชิต คงรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. มารีนา มะหนิ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 07/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/11/2562 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร