หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - 2562 หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105274
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Social Studies)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Social Studies)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
25/08/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ฐากร สิทธิโชค ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิราวรรณ นฤปิติ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาดา พินลา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัศว์ศิริ ลาปีอี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิภาพรรณ พินลา กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ฐากร สิทธิโชค ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิราวรรณ นฤปิติ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาดา พินลา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิภาพรรณ พินลา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัศว์ศิริ ลาปีอี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. วรุตม์ นาฑี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. เจษฎา ทองขาว ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 07/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/11/2562 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล