หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25560221102526
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.F.A. (Design)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
22/12/2561
สกอ. รับทราบ :
13/08/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อัฏฐพล เทพยา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อัฏฐพล เทพยา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 14/08/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 14/08/2562 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ