หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25560221102515
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Agricultural Technology and Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Agricultural Technology and Community Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Agricultural Technology and Community Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
22/12/2561
สกอ. รับทราบ :
25/05/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุขุมาล หวานแก้ว ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวณีย์ เล็กบางพง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ประธานกรรมการ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ กรรมการ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุขุมาล หวานแก้ว กรรมการ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ กรรมการ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวณีย์ เล็กบางพง กรรมการและเลขานุการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 03/05/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03/05/2562 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ