หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25480221106858
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงบูรณาการ
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Integrative Biology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงบูรณาการ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (ชีววิทยาเชิงบูรณาการ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Integrative Biology))
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Integrative Biology))

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
23/06/2561
สกอ. รับทราบ :
01/07/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อัคนี ผิวหอม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมประภา ชัยจักร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วันกุศล ชนะสิทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ภูมิน นุตรทัต ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 08/11/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 08/11/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ