หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25560221102537
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Teaching Science and Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Teaching Science and Mathematics )
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Teaching Science and Mathematics )

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
23/06/2561
สกอ. รับทราบ :
28/09/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรินธร เบญจศรี ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วีนัส ศรีศักดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประจำแล้ว 11 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/10/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/10/2561 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล