หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- หลักสูตรใหม่ 2560

รหัสหลักสูตร :
25610221100028
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Nursing Science Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
พย.บ (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Nursing Science (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.N.S. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
18/11/2560
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
ผ่านสภาการพยาบาล รับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่ สภ.พ.01/05/988 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. กัญจนี พลอินทร์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เจตจรรยา บุญญกูล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นิติกุล บุญแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศรีสุดา วนาลีสิน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. รจนา วิริยะสมบัติ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วรรณลี ยอดรักษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภารณี เทพส่องแสง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สมฤดี พูนทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ เจตจรรยา บุญญกูล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นิติกุล บุญแก้ว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ถนอมศรี อินทนนท์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ทรงพร จันทรพัฒน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศรีสุดา วนาลีสิน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. จิรพรรณ พีรวุฒิ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. กัญจนี พลอินทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. อนงค์ ภิบาล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 16/08/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ