หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2565 หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25470221102436
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Curriculum and Instruction)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/04/2561
สกอ. รับทราบ :
08/02/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ฐากร สิทธิโชค ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. มาโนช ดินลานสกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประจำแล้ว 11 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 9 หลักสูตร

วันที่บันทึก 09/08/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 09/08/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร