หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221106847
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Public Health Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ส.ม. (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Public Health (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.P.H. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
23/06/2561
สกอ. รับทราบ :
17/09/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนูศิลป์ สลีอ่อน กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ตั้ม บุญรอด กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุภาพร เมฆสวี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนูศิลป์ สลีอ่อน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. สมเกียรติยศ วรเดช ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ตั้ม บุญรอด ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 03/08/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03/08/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ