หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและนวัตกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221106836
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและนวัตกรรมเคมี
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Chemistry and Chemistry Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีและนวัตกรรมเคมี)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (เคมีและนวัตกรรมเคมี)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Chemistry and Chemistry Innovation)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Chemistry and Chemistry Innovation)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/04/2561
สกอ. รับทราบ :
30/05/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปริชาติ เทพทอง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พนิตา ก้งซุ่น ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ดร. ศรชัย อินทะไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปริชาติ เทพทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 23/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ