หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25500221100112
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (พลศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Physical Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Physical Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/04/2561
สกอ. รับทราบ :
11/04/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เทเวศน์ จันทร์หอม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สิงหา ตุลยกุล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิทยา เหมพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สิงหา ตุลยกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เทเวศน์ จันทร์หอม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 23/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร