หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25480221106825
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Education for Human Resources Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Education for Human Resources Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Education for Human Resources Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/04/2561
สกอ. รับทราบ :
27/01/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ดวงฤดี พ่วงแสง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วีนัส ศรีศักดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 22/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร