หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25480221105036
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Music Program in Thai Music

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Music (Thai Music)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.M. (Thai Music)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/05/2561
สกอ. รับทราบ :
19/05/2561
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ปาหนัน กฤษณรมย์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชกฤต ภาณุอัครโชค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชาคริต เฉลิมสุข กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัทธา จันทมณีโชติ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ไกรศิลป์ โสดานิล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัทธา จันทมณีโชติ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชกฤต ภาณุอัครโชค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ชาคริต เฉลิมสุข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาหนัน กฤษณรมย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 22/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร