หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25500221105332
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Public Administration Program in Police Administration and CriminalJustice

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
รป.บ. (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Public Administration (Police Administration and CriminalJustice)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.P.A. (Police Administration and CriminalJustice)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
24/03/2561
สกอ. รับทราบ :
10/12/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. อภิวัฒน์ สมาธิ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิจกานต์ หนูอุไร ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ อาชาน จุ๋ยมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. เจษฎา นกน้อย ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนิวัช แก้วจำนงค์ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิชชาญ จุลหริก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. อภิวัฒน์ สมาธิ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ธีรยุทธ ปักษา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. เจษฎา ทองขาว ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 10/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2561 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล