หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสหลักสูตร :
25490221107467
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Business Administration Program in Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Business Administration (Business Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.B.A. (Business Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2561
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/01/2561
สกอ. รับทราบ :
02/04/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2561
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. เจษฎา นกน้อย ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรรณภรณ์ บริพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. เจษฎา นกน้อย ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สัญชัย ลั้งแท้กุล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. อนิวัช แก้วจำนงค์ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิรดา นวลประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 04/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 04/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ