หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรใหม่ 2560

รหัสหลักสูตร :
25600221100254
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Doctor of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Doctor of Education (Educational Administration)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
Ed.D. (Educational Administration)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
3 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/08/2560
สกอ. รับทราบ :
17/11/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
รศ. ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 9 หลักสูตร
ผศ. ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 01/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 01/07/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร